Aurora 3D Animation Maker 16.01.07

Aurora 3D Animation Maker 16.01.07

aurora3dteam – 21,3MB – Shareware –
5 Stars User Rating
Easy 3D Title Animation Creator Software. When we do video editing and web design, it will think the text needs a cool animation to highlight the description of our content. Or do we need to show a logo in the video, then, a simple-to-use 3D animation software is your best assistant. Features 1, key frame animation Way of key frame animation software, simple and flexible. Does not require complex animation, everyone can create beautiful 3D animation. Use one timeline to produce all the animation. A key frame contains all the objects in the scene animation attributes. Key frame is automatically set, just need to find the location of the timeline, and then all the objects can be freely adjusted to the desired state, key frame automatically generated, easy to create animation. Flexible to use, simply by adjusting the length of the animation, adjust the animation speed. 2, animation, special effects Software provides a variety of animation effects, greatly enriched the beauty of animation degree. Variety of particle effects: include: fireworks, smoke, snow, flame, space and so on. Movement of various animation effects include: Linear, Quad, Cubic, Quint and so on. 3, the animation output We can output video formats, including animation (avi, flv, mpg), Flash (swf), Gif animation, or image sequences (png, tga, bmp). In this way, we either used in video editing, web production can greatly enhance our efficiency, improve our results. I believe you will Love it! Don't Miss it.

Tổng quan

Aurora 3D Animation Maker là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi aurora3dteam.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Aurora 3D Animation Maker là 16.01.07, phát hành vào ngày 08/01/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/03/2011. Phiên bản phổ biến nhất là 16.01.07, được sử dụng bởi 80 % trong tất cả các cài đặt.

Aurora 3D Animation Maker đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 21,3MB.

Người sử dụng của Aurora 3D Animation Maker đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Aurora 3D Animation Maker!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có Aurora 3D Animation Maker cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
aurora3dteam
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại